Политика за поверителност и лични данни

Въведение

Настоящата политика за поверителност и лични данни е надлежно утвърдена от “Градината на Пипи” и е в сила от 01.07.2023.
Имайте предвид, че политиката за поверителност може да бъде актуализирана, за да отразява промените в начина по който обработваме Вашите лични данни, както и всички промени в приложимите закони.
Настоящата политика за поверителност Ви разкрвива всичко, което трябва да знаете за начина по който Вашите лични данни ще бъдат обработвани от “Градината на Пипи”.
На тази страница може да намерите описание на всички начини по които “Градината на Пипи” обработва Вашите лични данни, за какво биват използвани, както и какви са правата Ви относно съхранението на Вашите лични данни.

1. Как обработваме Вашите лични данни?

“Градината на Пипи” придава голямо значение на правото Ви на личен живот както и неприкосновеността на Вашите лични данни. Основната цел, за която ползваме Вашите лични данни е да предоставим висококачествена услуга, която е във Ваша полза.
“Градината на Пипи” защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиката ни за сигурност и неприкосновеност на информацията.
При нас са приложими подходящи технически и организационни мерки за защитата на Вашите лични данни от злоупотреба или случайното, неразрешеното и/или незаконното им разкриване.

1.1 Какви категории лични дани събираме?

Като администратор на лични данни в дейността си събираме лични данни на потенциални клиенти и потребители на уебсайта и услугата ни.
Едно от условията за събирането на Вашите лични данни е доброволното им предоставяне от Ваша страна, като това най-често става чрез формите ни за контакт, които Вие попълвате.
При промяна в категориите лични данни, които събираме ще бъдете уведомени посредством появата на новите полета за попълване на лични данни, намиращи се на достъпните за потребители страници на този сайт.
– обикновени лични данни, като име фамилия, имейл адрес, телефон, дата на раждане и/или друга информация, която се събира с цел идентифицирането Ви в нашата система, както и установяването на контакт с Вас.
– данни за достъп до системата ни – когато получавате достъп до нашия сайт или която и да е от страниците му, системата ни автоматично получава информация за IP адрес, LAN ID, вид браузър, както и конфигурация на системата, чрез която ни достъпвате.

Посочените в настоящата политика за поверителност категории лични данни са получени пряко от Вас (например когато представяте информация във формите ни за контакт) или непряко от определени трети страни (напр. технологията на уебсайта или от наши партньори, регистрирани като администратори на лични данни). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове, социални медии и доставчици на услуги.
Вие ни предоставяте личните си данни доброволно и няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желате да ни предоставите своите лични данни, Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящтата политика за поверителност, и може да не успеете да ползвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни.

1.2 За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни?

“Градината на Пипи” използва Вашите лични данни само когато това изисква постигането на конкретни цели, както е обяснено в настоящата политика на поверителност. Целите за които използваме Вашите лични данни са свързани с:
– Предоставяне на нашите продукти и услуги, както и за бизнес операциите ни;
– Улесняване на комуникацията с Вас;
– Финансово-счетоводна дейност;
– Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене на отчети и задължения за докладване, извъшрване на одити, законови инспекции и други искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на “Градината на пипи”, нейни служители, агенти и подизпълнители (включително изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или услуги на “Градината на Пипи”, или на обществеността, или защита срещу измами, или за целите на управление на риска;
– Осигуряване на неприкъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и посетителите, опазване на ИТ инфраструктурата, оборудване и друга собственост;
– Операции и управление на ИТ и комуникационни системи;
– Повторно използване и комбиниране на информация, съобразно закона;
– Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, прогнозира и подобри бизнес ефективността в “Градината на Пипи”;

“Градината на Пипи” обработва Вашите лични данни за посочените по-горе цели на следните правни основания:
– Вашето свободно и доброволно дадено съгласие;
– изпълнение на договор, по който Вие сте страна, включително предварителни стъпки по Ваше искане (обработване на запитвания, оферти);
– спазване на законовото задължение на “Градината на Пипи”;
– нашите легитимни интереси.

Когато декларираме, че разчитаме на легитимните си интереси за дадена цел, считаме, че нашите легитимни интереси не пренебрегват Вашите интереси, права или свободи, тъй като:
– предоставяме пълна прозрачност по отношение на дейността по обработване;
– прилагаме подход по отношение на личната неприкосновеност;
– извършваме редовни прегледи на поверителността;
– зачитаме правата, които имате, във връзка с дейностите по обработване.

Ние няма да ползваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (например с цел да не претърпите финансова загуба или при случай на спешна медицинска помощ).

1.3 На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдеат предоставени на следните лица, съобразно посочените цели на обработване:

Професионални съветници и експерти:
– счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери или други външни професионални съветници на територията на която оперираме.

Доставчици на услуги, необходими за функционалността на бизнеса ни или такива които сами сте заявили:
– лица, които предоставят продукти и услуги на “Градината на Пипи”, като работници в ИТ сферата, организатори на събития и доставчици на храни/напитки.

Публични органи:
– лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на “Градината на Пипи”, като регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични и съдебни органи.

Корпоративна/търговска сделка:
– нови собственици на дейността, която “Градината на Пипи” развива.
Такива трети страни може да се намират и в други държави. Преди да направим това, ние ще предприемем необходимите стъпки за да гарантираме, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква по съответните закони.
Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват изцяло в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.

1.4 Как третираме “специалните лични данни”?

Терминът “специални лични данни” се отнася до данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, биометрични или генетични данни, данни за здравословното състояние или за сексулания живот или ориентация на физическо лице.
Обикновено ние не събираме чувствителни данни (специални категории данни) чрез нашия сайт.
В много ограничени случаи, в които може да е наложително да събираме такива данни, ние ще направим това в съотвествие с изискванията на закона или ще поискаме Вашето съгласие.

1.5 Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

Фундаментална практика относно нашата система е да не използваме услуги за споделен хостинг, при които администраторите в хостинг компанията имат пълен, частичен или свободен достъп до базата данни на сайта ни.
Това означава, че доставчикът на хостинг услуги няма право да достъпи информация от сайта ни, ако това не е поискано от нас с цел поддръжка или помощ при технически затруднения.

Разполагаме със съответните политики и процедури за поддържане на поверителността на личните Ви данни. Достъпът до личните Ви данни е ограничен в рамките на управленския екип на “Градината на Пипи”.

1.6 Колко време ще се запазват Вашите лични данни?

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за изпълнение на целите, за които са били събрани. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следините категории за запазване:

– запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас;
– Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги;
– Пазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем съответствие с нашите законови и договорни задължения.

1.7 Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?

Вие имате право (при обстоятелства или при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодатество) да:

– Поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас;
– Поискате коригиране на личните Ви данни;
– Възразите срещу обработката на Вашите лични данни;
– Поискате изтриване на Вашите лични данни;
– Поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни;
– Поискате преносимост на Вашите лични данни (да получите копие)

До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с длъжностното лице по защита на данните в системата на “Градината на Пипи”. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на “Градината на Пипи” даобработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.
Съществуват и случи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например корекция на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили) в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях.
Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни смятате, че Вашите права са били нарушени, сме склонни да разгледаме всяко запитване или жалба в тази насока.
Такива запитвания може да изпращате на имейла ни: gradinatanapipi@gmail.com

2. Как използваме лични данни, когато посещавате уебсайта ни?

2.1 Какви лични данни събираме и по какъв начин?

– пряко, като Вие сами ги предоставяте с цел запитване, получаване на оферта или друга причина да изявите желание за контакт с нас;
– непряко чрез технологията на нашия сайт.

Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

– данни от фомуляри, които сте попълнили;
– ако се свържете с нас, може да запазим контактите Ви, както и кореспонденцията с цел да предоставим по-добра и навременна услуга;
– можем да Ви помолим да попълните проучване, което ще ни помогне да подобрим услугата;
– всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвата или публикувате на уебсайта ни, страниците ни в Гугъл или Фейсбук;
– нашия уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително IP адрес, операционна система и вид браузър, за да може системата да функционира правилно, както и да администрира несъответствия, филтрация на трафика и статистически данни.
– детайли за посещенията Ви в нашия уебсайт, страниците които преглеждате и ресурсите до които имате достъп

2.2 Ползваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?
Нашите уебсайтове могат да включват:

– връзки към и от сайтове на наши партньорски мрежи и рекламодатели;
– някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проветете условията за ползване и декларациите (политиките) за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.

2.3 Как използваме личните данни, които събираме от нашите уебсайтове?
Използваме лични данни за целите, описани в раздела За ккави цели на кое правно основание използваме Вашите лични данни по-горе, например:

– да се свържем с Вас;
– да изпълним поръчка или Ваше искане;
– да Ви изпратим запитване или информация;
– да персонализираме достъпа Ви до нашия уебсайт;
– да се свържем с Вас за маркетингови цели.

Анализраме информацията на Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политика за “бисквитки” по-долу за повече информация.

3. Политика за “бисквитки” и подобни технологии

3.1 Какво представляват “бисквитките”?
“Бисквитките” са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.

3.2. Защо използваме “бисквитки” и подобни технологии?
“Бисквитките” изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците на уебсайта, да запомните Вшите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те същио така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, за по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

3.3. Използваме ли “бисквитки” за маркетинг и анализи?
Може да използваме събраните от нашите “бисквитки” данни, зад а идентифицираме поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон.
Някой от “бисквитките”, които използваме не събират информация, която идентифицира посетители. Например:

– бисквитки за ефективността;
– целеви бисквитки (targeting cookies), където не сте регистриран потребите.


В други случи можме да свързваме информация за “бисквитки” (включително информация от “бисквитки”, разположени чрез нашите реклами на сайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:
– ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), “бисквитки” или други подобни технологии, ще знаем дали ще отговорите, прочетете или изтриете съобщението.
– когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от “Градината на Пипи”, може да използваме “бисквитки”, за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт, дори ако не сте регистрирани или не сте влезвли в наш уебсайт.

Кобиниране и анализиране на лични данни – както е описано по-горе, можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и лични взаимодействия с Вас.

3.4 Използваме ли “бисквитки” от трети страни?
Някои “бисквитки”, които изпозлваме, са от компании трети страни, като например Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn, Analytics, за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашите уебсайтове. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашите уебсайтове, като например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете, и колко дълго сте в нашите сайтове. Този код е активен само докато сте на уебсайт на Сиела Норма. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност: Adobe, Facebook, LinkedIn, Google и други.

3.5 Използваме ли технолгии за проследяване без “бисквитки”?

Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе, и можем да ги включим в сайтовете си, в маркетинговите съобщения или в наши бюлетини, в свързаните уебсайтове, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-долу информация относно „бисквитките“ се отнася и за пикселните маркери и подобни технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване на броя им.

3.6 Какво да правя, ако не желая “бисквитки”?
С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.

Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това.            Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на „бисквитките“ ще окажат влияние върху практическата ви работа в уебсайта, тъй като части от него може вече да не работят. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“, нашата система ще издаде „бисквитки“ веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целевия имейл, който Ви изпращаме, дори ако сте изтрили нашите „бисквитки“.

3.7 Какви видове “бисквитки” съществуват и кои от тях използват нашите уебсайтове?

Бисквитките“, използвани в уебсайта на “Градината на Пипи”, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашите уебсайтове по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу „бисквитките“ се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) „бисквитки“.

„Бисквитките за сесия“ са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството Ви.

„Постоянните бисквитки“ остават на устройството Ви за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството Ви, когато се върнете. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.

„Бисквитките“, използвани от https://www.gradinapipi.com/, попадат в следните категории:

Строго функционални/задължителни бисквитки:

·         PHPSESSID – текуща потребителска сесия на сървър скриптовия език PHP.

·         cookieconsent_dismissed – бисквитка, показваща съгласие/несъгласие с Уведомлението за бисквитки.

·         resolution – бисквитка, която запазва разделителната способност на монитора на потребителя.

·         nlet.ciela.net, PHPSESSID – текуща потребителска сесия на сървър скриптовия език PHP спрямо системата за имейл бюлетини.

Опционални/маркетингови/аналитични бисквитки:

·         _fbp, Фейсбук Пиксел – запазва рекламна и аналитична информация за социалната мрежа “Фейсбук”.

·         _ga, Гугъл Аналитикс – запазва аналитична/статистическа информация за Google Analytics.

·         _gid, Гугъл Айди – запазва потребителския ви уникален номер от Google, ако имате такъв, спрямо ciela.net.

Бисквитки на трети страни:

·         Google.com, NID – същата като _gid, но спрямо Google.

·         YouTube.com, Cache Storage, Database storage, Local storage – сесийни бисквитки на YouTube за съхранение на видеоинформацията.

·         YouTube.com, VISITOR_INFO1_LIVE – запазва информация за скоростта на интернет връзката на потребителя.

·         YouTube.com, YSC – запазва настройките на потребителя за плейъра на YouTube. Бисквитката се съхранява само докато е отворен текущият прозорец на браузъра.

Свържете се с нас:

При възникването на допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на:
тел: +359 885110445
имейл: gradinatanapipi@gmail.com
съобщение на Фейсбук страницта ни: https://www.facebook.com/gradinapipi/